Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Tổng hợp các code hay cần thiết cho Blogspot

Dưới đây là một số code cho các blogger mà được mình sưu tầm. Một số khá hay và cần thiết cho việc thiết kế cũng như bảo mật blog của bạn tránh bởi những hacker, kẻ cắp...

Tổng hợp các code hay cần thiết cho Blogspot

1. Code chuyển hướng khi F12 hoặc Crl + U

Khi nhấn F12 hoặc tổ hợp phím Crl+U thì blog của bạn sẽ được chuyển hướng đến trang bản quyền. Chèn code sau vào trên thẻ </head> và sửa link in đậm thành link được chuyển hướng đến. Ví dụ như code dưới khi mình ấn F12 hoặc Crl+U nó sẽ được chuyển hướng đến https://www.123share.vn/p/about.html
<script type="text/javascript"> (function(){(function a(){try{(function b(i){if((''+(i/i)).length!==1||i%20===0){(function(){}).constructor('debugger')()}else{debugger}b(++i)})(0)}catch(e){setTimeout(a,5000)}})()})();</script> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ //Script Redirect CTRL + U function redirectCU(e) { if (e.ctrlKey && e.which == 85) { window.location.replace("https://www.123share.vn/p/about.html"); return false; } } document.onkeydown = redirectCU; //]]> </script>

2. Code đóng cửa sổ đang mở khi nhấn F12

Chèn đoạn code sau vào trên thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
window.onresize = function (_0x5f41x1) {document.body.innerHTML = " ";setTimeout(function () {self.close()}, 500)}
</script>

3. Hiện cảnh báo khi nhấn Crl + C

Chèn đoạn code sau vào trên thẻ </head>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js' type='text/javascript'/><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function() { var ctrlDown = false; var ctrlKey = 17, vKey = 86, cKey = 67; jQuery(document).keydown(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = true; }).keyup(function(e) { if (e.keyCode == ctrlKey) ctrlDown = false;}); jQuery(document).keydown(function(e) {if (ctrlDown &amp;&amp; e.keyCode == cKey) { alert('GHI RÕ NGUỒN KHANH BLOGGER KHI COPY'); } return true; }); });</script>
Nếu blog bạn đã có thư viện Jquery thì hãy xóa đoạn in đậm

4. Code đếm phần trăm khi cuộn trang cho Blogspot

Chèn đoạn code sau vào trên thẻ </body>
<style>
#scroll{display:none;position:fixed;top:0;right:20px;z-index:500;padding:3px 8px;background-color:#2187e7;color:#fff;border-radius:3px}
#scroll:after{content:" ";position:absolute;top:50%;right:-8px;height:0;width:0;margin-top:-4px;border:4px solid transparent;border-left-color:#2187e7}
</style>
<div id='scroll'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var scrollTimer = null;
$(window).scroll(function() {
var viewportHeight = $(this).height(),
scrollbarHeight = viewportHeight / $(document).height() * viewportHeight,
progress = $(this).scrollTop() / ($(document).height() - viewportHeight),
distance = progress * (viewportHeight - scrollbarHeight) + scrollbarHeight / 2 - $('#scroll').height() / 2;
$('#scroll')
.css('top', distance)
.text(' (' + Math.round(progress * 100) + '%)')
.fadeIn(100);
if (scrollTimer !== null) {
clearTimeout(scrollTimer);
}
scrollTimer = setTimeout(function() {
$('#scroll').fadeOut();
}, 1500);
});
//]]>
</script>

5.Tạo sitelinks cho website/blog khi tìm kiếm trên Google

Chèn code dưới vào dưới thẻ<head>
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "WebSite",
"url": " URL BLOG",
"potentialAction": {
"@type": "SearchAction",
"target": " URL BLOG/search?q={search_term_string}",
"query-input": "required name=search_term_string"
}
}
</script>
Sửa URL BLOG thành url blog của bạn.

6. Tự động thêm liên kết cho từ khóa tùy chỉnh

Chèn đoạn code sau vào phía trên thẻ </body>
<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'><script type='text/javascript'>
function autoLink(){
this.keywdHref = new Object();
this.add = function(keyword, href){
if(keyword.substr(0,1) != &quot; &quot;){keyword = &quot; &quot; + keyword;}
this.keywdHref[keyword] = href;
}
this.createAnchor = function(){
var objs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);
for(var i=0; i&lt;objs.length; i++){
var obj = objs[i];
if(obj.className.indexOf(&quot;post-body&quot;)&gt;-1){
var content = obj.innerHTML;
for(var keyword in this.keywdHref){
var href = this.keywdHref[keyword];
var newstr = content.replace(keyword, &quot;&lt;a href=&#39;&quot;+href+&quot;&#39;&gt;&quot;+keyword+&quot;&lt;/a&gt;&quot;, &quot;gi&quot;);
obj.innerHTML = newstr;
content = newstr;
}
}
}
}
this.startScript = function(){
var onLoad = window.onload;
window.onload = function(){
if(onLoad){onLoad();}
setTimeout(&quot;f.createAnchor()&quot;, 100);
}
}
}
</script>
<script type='text/javascript'>
var f = new autoLink();
f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;https://www.123share.vn/search?q=Blogger&quot;);
f.startScript();
</script></b:if>
Chỉnh blogger thành từ khóa muốn hiện link và link muốn đến. Tức là nếu bài viết bạn có từ khóa blogger thì nó sẽ tự động thêm link vào là https://www.khanhblogger.com/search?q=Blogger. Tương tự nếu muốn thêm nhiều từ khóa chỉ việc thêm đoạn code dưới đây ở trên dòng f.startScript();
f.add(&quot;từ khóa&quot;, &quot;url từ khóa&quot;);

7. Tạo lightbox (hiệu ứng hiện ảnh khi click vào)

Chèn đoạn code ở link https://notepad.vn/share/pscavfm20 vào trên thẻ </body>

8. Lazy Load - Hiệu ứng load ảnh tuần tự mượt mà

Chèn đoạn code dưới đây vào trên thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function($) { $.fn.lazyload = function(options) { var settings = { threshold : 0, failurelimit : 0, event : "scroll", effect : "show", container : window }; if(options) { $.extend(settings, options); } var elements = this; if ("scroll" == settings.event) { $(settings.container).bind("scroll", function(event) { var counter = 0; elements.each(function() { if ($.abovethetop(this, settings) || $.leftofbegin(this, settings)) { /* Nothing. */ } else if (!$.belowthefold(this, settings) && !$.rightoffold(this, settings)) { $(this).trigger("appear"); } else { if (counter++ > settings.failurelimit) { return false; } } }); var temp = $.grep(elements, function(element) { return !element.loaded; }); elements = $(temp); }); } this.each(function() { var self = this; if (undefined == $(self).attr("original")) { $(self).attr("original", $(self).attr("src")); } if ("scroll" != settings.event || undefined == $(self).attr("src") || settings.placeholder == $(self).attr("src") || ($.abovethetop(self, settings) || $.leftofbegin(self, settings) || $.belowthefold(self, settings) || $.rightoffold(self, settings) )) { if (settings.placeholder) { $(self).attr("src", settings.placeholder); } else { $(self).removeAttr("src"); } self.loaded = false; } else { self.loaded = true; } $(self).one("appear", function() { if (!this.loaded) { $("<img />") .bind("load", function() { $(self) .hide() .attr("src", $(self).attr("original")) [settings.effect](settings.effectspeed); self.loaded = true; }) .attr("src", $(self).attr("original")); }; }); if ("scroll" != settings.event) { $(self).bind(settings.event, function(event) { if (!self.loaded) { $(self).trigger("appear"); } }); } }); $(settings.container).trigger(settings.event); return this; }; $.belowthefold = function(element, settings) { if (settings.container === undefined || settings.container === window) { var fold = $(window).height() + $(window).scrollTop(); } else { var fold = $(settings.container).offset().top + $(settings.container).height(); } return fold <= $(element).offset().top - settings.threshold; }; $.rightoffold = function(element, settings) { if (settings.container === undefined || settings.container === window) { var fold = $(window).width() + $(window).scrollLeft(); } else { var fold = $(settings.container).offset().left + $(settings.container).width(); } return fold <= $(element).offset().left - settings.threshold; }; $.abovethetop = function(element, settings) { if (settings.container === undefined || settings.container === window) { var fold = $(window).scrollTop(); } else { var fold = $(settings.container).offset().top; } return fold >= $(element).offset().top + settings.threshold + $(element).height(); }; $.leftofbegin = function(element, settings) { if (settings.container === undefined || settings.container === window) { var fold = $(window).scrollLeft(); } else { var fold = $(settings.container).offset().left; } return fold >= $(element).offset().left + settings.threshold + $(element).width(); }; $.extend($.expr[':'], { "below-the-fold" : "$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})", "above-the-fold" : "!$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})", "right-of-fold" : "$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})", "left-of-fold" : "!$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})" }); })(jQuery);//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
$(function() { $("img") .lazyload({ placeholder : "LINK ẢNH", effect: "fadeIn" }); });</script>
- Thay LINK ẢNH thành link của ảnh sẽ hiện khi ảnh blog chưa load xong.
img nghĩa là <img... tức là nó sẽ lazy load tất cả ảnh blog. Bạn cũng có thể giới hạn bằng cách sửa img thành ID hoặc class của ảnh muốn load

Trên đây là một vài code mình sưu tầm được. Mình sẽ cập nhật thêm code hay khác cho các bạn nhé ! Nếu có chỗ nào không hiểu thì đừng ngần ngại để lại bình luận phía dưới nhé.
Chúc các bạn thành công.

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.