Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Share template gốc blogspot chuẩn dành cho thiết kế và rip

Xin chào các bạn, ở bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một template gốc cho anh em dùng để thiết kế hoặc rip template, template này không giống các template trắng hay rút gọn vì nó có đầy đủ bố cục cần thiết đối với các theme hiện tại.

Share template gốc blogspot chuẩn dành cho thiết kế và rip

Một số đặc điểm nổi bật

  • Template có chức năng comment
  • Có chú thích rõ ràng tất cả các phần cần thiết
  • Có sẵn tất cả thẻ b:if cần thiết
  • Bố cục bài viết và trang chủ rõ ràng, dễ chỉnh sửa
  • Có phân trang (template trắng và rút gọn không có phân trang)
  • .....

Thông tin về theme

  • Tên theme : Template gốc blogspot
  • Phiên bản : 1.0
  • Edit : Võ Hữu Nhân
  • Công dụng : Rip template, thiết kế template
Code template phía dưới. Có thể tải trực tiếp tại đây file xml nếu kéo xuống thấy dài quá :))
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html b:css='false' b:defaultwidgetversion='2' b:layoutsVersion='3' b:responsive='true' b:templateUrl='fancy.xml' b:templateVersion='1.2.0' expr:dir='data:blog.languageDirection' oncontextmenu='return true' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
&lt;head&gt;
<meta expr:content='data:post.dateHeader' property='article:published_time'/>
<meta expr:content='data:post.lastUpdatedISO8601' property='article:modified_time'/>
<meta expr:content='data:label.name' property='article:tag'/>
<meta content='#555' name='theme-color'/>
<meta content='#555' name='msapplication-navbutton-color'/>
<meta content='#555' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<!--<script>function newDoc() {window.location.assign("//fb.com/100014201562904")}</script>
<meta content='1;url=//fb.com/100014201562904' http-equiv='refresh'/>-->
<meta content='100014201562904' property='fb:admins'/>
<meta content='' property='fb:app_id'/>
<script>
var url_index = window.location.href.indexOf(&#39;url=&#39;);if (url_index != -1){url_go = window.location.href;url_go = url_go.substring(url_index + 4);setTimeout(function () {window.location.href = url_go;}, 0);}
</script>
<meta content='olCZYS30Pk1B-TzcVDw6FEAkUsU-QXrLgYAoRUr90y8' name='google-site-verification'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css");loadCSS("https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700|Roboto+Condensed:300,400,700|Roboto+Slab:400,500,700");
//]]>
</script>
<!--[Meta Tag SEO]-->
 <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
 <b:if cond='data:view.isHomepage'>
  <title><data:blog.title/></title>
  </b:if>
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;&lt;!-- /*
<b:skin><![CDATA[
/*
<Group description="Body">
  <Variable name="body.background" description="Background" type="background" color="$(body.background.color)" default="$(color) none repeat scroll top left"  value="#ffffff url(#) no-repeat scroll top center /* Credit: Mae Burke (http://www.offset.com/photos/389967) */;"/>
  <Variable name="body.background.color" description="Background color" type="color" default="transparent"  value="transparent"/>
  <Variable name="body.title.font.small" description="Title font (small)" type="font" default="$(garamond20)"  value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.title.font.large" description="Title font (large)" type="font" default="$(garamond24)"  value="normal 400 24px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.title.color" description="Title color" type="color" default="#000"  value="#000000"/>
  <Variable name="body.action.font.small" description="Action font (small)" type="font" default="$(Roboto12)"  value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.action.font.large" description="Action font (large)" type="font" default="$(Roboto14)"  value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.action.color" description="Action color" type="color" default="#4267b2"  value="#4267b2"/>
  <Variable name="body.text.font" description="Text font" type="font" default="$(garamond20)"  value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.text.color" description="Text color" type="color" default="#000"  value="#000000"/>
  <Variable name="body.link.color" description="Link color" type="color" default="#4267b2"  value="#4267b2"/>
  <Variable name="body.widget.title.font.small" description="Gadget title font (small)" type="font" default="$(Roboto12)"  value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.widget.title.font.large" description="Gadget title font (large)" type="font" default="$(Roboto14)"  value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.widget.title.color" description="Gadget title color" type="color" default="rgba(0, 0, 0, 0.54)"  value="rgba(0, 0, 0, 0.54)"/>
  <Variable name="body.filter.background.color" description="Filter background color" type="color" default="#302c24"  value="#302c24"/>
  <Variable name="body.filter.text.font.small" description="Filter text font (small)" type="font" default="$(Roboto12)"  value="normal 400 12px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.filter.text.font.large" description="Filter text font (large)" type="font" default="$(Roboto14)"  value="normal 400 14px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.filter.text.color" description="Filter text color" type="color" default="rgba(255, 255, 255, 0.54)"  value="rgba(255, 255, 255, 0.54)"/>
  <Variable name="body.filter.keyword.font.small" description="Filter keyword font (small)" type="font" default="$(RobotoBold12)"  value="normal 700 12px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.filter.keyword.font.large" description="Filter keyword font (large)" type="font" default="$(RobotoBold14)"  value="normal 700 14px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.filter.keyword.color" description="Filter keyword color" type="color" default="rgba(255, 255, 255, 0.87)"  value="rgba(255, 255, 255, 0.87)"/>
  <Variable name="body.filter.link.font.small" description="Filter link font (small)" type="font" default="$(RobotoBold12)"  value="normal 700 12px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.filter.link.font.large" description="Filter link font (large)" type="font" default="$(RobotoBold14)"  value="normal 700 14px Roboto, sans-serif"/>
  <Variable name="body.filter.link.color" description="Filter link color" type="color" default="#4267b2"  value="#4267b2"/>
</Group>
*/
/* -------------------------------------------------
[ABOUT]
Template: Template trắng
By: Võ Hữu Nhân
Url : Blogspot247.Com
------------------------------------------------- */

]]></b:skin>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>
<style>
/*CSS trang bài viết, trang tĩnh*/
</style>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<style>
/*CSS trang chủ*/
</style>
</b:if>
<b:template-skin><![CDATA[
/* CSS Giao dien bo cuc Blogger */
]]></b:template-skin>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<style>
/* CSS Bổ sung cho trang tĩnh (nếu có)*/
</style>
</b:if>
<!--CSS bổ sung cho trang bài viết (nếu có)-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
</style>
</b:if>
<!--Related Posts end-->
&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
<body class='index' itemscope='itemscope' itemtype='//schema.org/WebPage' oncontextmenu='return true'>
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
//$(document).bind("contextmenu", function(event) { event.preventDefault(); window.location.assign('/404'); }); !function t(){try{!function t(n){1===(""+n/n).length&&0!==n||function(){}.constructor("debugger")(),t(++n)}(0)}catch(n){setTimeout(t,100)}}();
//]]></script>
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- CSS Mobile dành cho điện thoại (all page) -->
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<!-- CSS Mobile dành cho trang chủ, search,label -->
<style>
</style>
</b:if>
</b:if>
<!-- CSS Mobile trừ index-->
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.isMobileRequest'>
<style>
</style>
</b:if>
</b:if>


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<!--Chỉ hiển thị ở trang lỗi 404-->
<script> function goBack() { window.history.back(); } </script>
</b:if>
<div id='VHNcontent_v2'>
<div class='VHNcontent_v2'>
<div id='main'>
<div class='container'>
</div></div><div class='clear'/>
<div id='content-VHNcontent_v2' itemscope='itemscope' itemtype='//schema.org/Blog' role='main'>
<b:section class='main' id='main'>
  <b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog' version='1'>
    <b:widget-settings>
      <b:widget-setting name='commentLabel'>Nhận xét</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showShareButtons'>true</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='authorLabel'>Bởi</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='disableGooglePlusShare'>true</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='style.unittype'>TextAndImage</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='timestampLabel'>on</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='reactionsLabel'>Phản ứng</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showAuthorProfile'>false</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='style.layout'>1x1</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showLocation'>false</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showTimestamp'>true</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='postsPerAd'>1</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='style.bordercolor'>#ffffff</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='backlinksLabel'>Links to this post</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showDateHeader'>true</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='style.textcolor'>#4267b2</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showCommentLink'>true</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='style.urlcolor'>#000000</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showAuthor'>true</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='style.linkcolor'>#000000</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='style.bgcolor'>#ffffff</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showLabels'>true</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='postLabelsLabel'>Từ khóa :</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showBacklinks'>false</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showInlineAds'>false</b:widget-setting>
      <b:widget-setting name='showReactions'>false</b:widget-setting>
    </b:widget-settings>
    <b:includable id='main' var='top'>
      <b:include data='posts' name='breadcrumb'/>
       <b:if cond='data:mobile == &quot;false&quot;'>
        <div class='blog-posts hfeed'>
         <b:include data='top' name='status-message'/>
         <data:defaultAdStart/>
         <b:loop values='data:posts' var='post'>
          <b:if cond='data:post.isDateStart'>
           <b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;false&quot;'>
            &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
           </b:if>
          </b:if>
          <b:if cond='data:post.isDateStart'>&lt;div class=&quot;date-outer&quot;&gt;</b:if><b:if cond='data:post.isDateStart'>&lt;div class=&quot;date-posts&quot;&gt;</b:if><div class='VHN_post_outer'>
           <b:include data='post' name='post'/>
           <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
            <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
             <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
             <b:else/>
             <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
            </b:if>
           </b:if>
           <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
            <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
             <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
             <b:else/>
             <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
            </b:if>
           </b:if>
          </div>
          <b:if cond='data:post.includeAd'>
           <b:if cond='data:post.isFirstPost'>
            <data:defaultAdEnd/>
             <b:else/>
            <data:adEnd/>
           </b:if>
           <div class='inline-ad'>
            <data:adCode/>
           </div>
           <data:adStart/>
          </b:if>
         </b:loop>
         <b:if cond='data:numPosts != 0'>
         &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
         </b:if>
         <data:adEnd/>
        </div>
        <b:include name='nextprev'/>
        <b:if cond='data:top.showStars'>
         <script src='//www.google.com/jsapi' type='text/javascript'/>
         <script type='text/javascript'>google.load(&quot;annotations&quot;,&quot;1&quot;,{locale:&quot;<data:top.languageCode/>&quot;});function initialize(){google.annotations.setApplicationId(<data:top.blogspotReviews/>);google.annotations.createAll();google.annotations.fetch()}google.setOnLoadCallback(initialize);</script>
        </b:if>
        <b:else/>
        <b:include name='mobile-main'/>
       </b:if>
       <b:if cond='data:top.showDummy'>
        <data:top.dummyBootstrap/>
       </b:if>
      </b:includable>
    <b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'>
       <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:backlink.adminClass'>
        <a expr:href='data:backlink.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteBacklinkMsg'>
         <img src='//www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
        </a>
       </span>
      </b:includable>
    <b:includable id='backlinks' var='post'>
       <a name='links'/><h4><data:post.backlinksLabel/></h4>
       <b:if cond='data:post.numBacklinks != 0'>
        <dl class='comments-block' id='comments-block'>
         <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
          <dt class='comment-author' id='comment-author'>
           <a expr:name='data:comment.anchorName' target='_blank'/>
            <b:if cond='data:comment.authorUrl'>
             <a expr:href='data:comment.authorUrl' rel='nofollow' target='_blank'><data:comment.author/></a>
       <data:comment.author/>
            </b:if>
           <data:commentPostedByMsg/>
          </dt>
          <dd class='comment-body'>
           <b:if cond='data:comment.isDeleted'>
            <span class='deleted-comment'>Da xoa!</span>
            <b:else/>
            <p><data:comment.body/></p>
           </b:if>
          </dd>
          <dd class='comment-footer'>
           <span class='comment-timestamp'> <i><data:comment.timestamp/></i> <b:include data='comment' name='commentDeleteIcon'/> </span>
          </dd>
         </b:loop>
        </dl>
       </b:if>
       <p class='comment-footer'> <a class='comment-link' expr:href='data:post.createLinkUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-create-link&quot;' target='_blank'><data:post.createLinkLabel/></a> </p>
      </b:includable>
    <b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
           <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
            <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
             <div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Home </a></span> / <span><data:blog.pageName/></span></div>
             <b:else/>
             <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
               <!-- breadcrumb for the post page -->
              <b:loop values='data:posts' var='post'>
               <b:if cond='data:post.labels'><span itemscope='itemscope' itemtype='//schema.org/WebPage'>
                <div class='breadcrumbs' xmlns:v='//rdf.data-vocabulary.org/#'>
                 <span typeof='v:Breadcrumb'><a class='ripple' expr:href='data:blog.homepageUrl' property='v:title' rel='v:url' title='Home'>  Home  </a></span>
                 <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
                  <i class='fa fa-angle-right'/><span typeof='v:Breadcrumb'><a class='ripple' expr:href='data:label.url + &quot;?max-results=9&amp;ref=bacsiwindows&quot;' expr:title='data:label.name' property='v:title' rel='v:url'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast == &quot;true&quot;'/></span>
                 </b:loop>
<!--                <i class='fa fa-angle-right'/><span><a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a></span>-->
                </div></span>
                <b:else/>
                 <div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>  Home  </a></span><i class='fa fa-angle-right'/><span>Không có chuyên mục</span><i class='fa fa-angle-right'/><span><data:post.title/></span></div>
               </b:if>
              </b:loop>
              <b:else/>
              <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
                <!-- breadcrumb for the label archive page and search pages.. -->
               <div class='breadcrumbs'>
                <span><a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Home </a></span><i class='fa fa-angle-right'/><span>Archives for &quot;<data:blog.pageName/>&quot;</span>
               </div>
               <b:else/>
               <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
                <div class='breadcrumbs'>
                 <b:if cond='data:blog.pageName == &quot;&quot;'>
                  <span><a expr:href='data:blog.homepageUrl'>  Home  </a></span><i class='fa fa-angle-right'/><span>Tất cả bài viết</span>
                  <b:else/>
                  <span><a expr:href='data:blog.homepageUrl'>  Home  </a></span><i class='fa fa-angle-right'/><span><data:blog.pageName/></span>
                 </b:if>
        </div>
         </b:if>
        </b:if>
             </b:if>
            </b:if>
           </b:if>
          </b:includable>
    <b:includable id='comment-form' var='post'>
  <div class='comment-form'>
    <a name='comment-form'/>
    <b:if cond='data:mobile'>
      <h4 id='comment-post-message'>
        <a expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_comment-editor-toggle-link&quot;' href='javascript:void(0)'><data:postCommentMsg/></a></h4>
      <p><data:blogCommentMessage/></p>
      <data:blogTeamBlogMessage/>
      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
    <b:else/>
      <h4 id='comment-post-message'><data:postCommentMsg/></h4>
      <p><data:blogCommentMessage/></p>
      <data:blogTeamBlogMessage/>
      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
    </b:if>
    <data:post.friendConnectJs/>
    <data:post.cmtfpIframe/>
    <script type='text/javascript'>
      BLOG_CMT_createIframe(&quot;<data:post.appRpcRelayPath/>&quot;, &quot;<data:post.communityId/>&quot;);
    </script>
  </div>
</b:includable>
    <b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'>
  <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:comment.adminClass'>
    <b:if cond='data:showCmtPopup'>
      <div class='goog-toggle-button'>
        <div class='goog-inline-block comment-action-icon'/>
      </div>
    <b:else/>
      <a class='comment-delete' expr:href='data:comment.deleteUrl' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
        <img src='//www.blogger.com/img/icon_delete13.gif'/>
      </a>
    </b:if>
  </span>
</b:includable>
    <b:includable id='comment_count_picker' var='post'>
  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
    <span class='cmt_count_iframe_holder' expr:data-count='data:post.numComments' expr:data-onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:data-post-url='data:post.url' expr:data-url='data:post.url.canonical.http'>
    </span>
  <b:else/>
    <a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'>
      <data:post.commentLabelFull/>:
    </a>
  </b:if>
</b:includable>
    <b:includable id='comment_picker' var='post'>
  <b:if cond='data:post.commentSource == 1'>
    <b:include data='post' name='iframe_comments'/>
  <b:else/>
    <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
      <b:include data='post' name='threaded_comments'/>
    <b:else/>
      <b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
</b:if>
    </b:if>
  </b:if>
</b:includable>
    <b:includable id='comments' var='post'>
<div class='comments' id='comments'>
 <b:if cond='data:post.allowComments'>
      <h3><data:post.commentLabelFull/> <a href='#comments' style='float:right'><i class='fa fa-comments'/> </a></h3>
           
  <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
   <span class='paging-control-container'>
    <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
    &#160;
    <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
    &#160;
    <data:post.commentRangeText/>
    &#160;
    <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
    &#160;
    <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
   </span>
  </b:if>
                   
  <div class='clear'/>
  <div id='comment_block'>
   <b:loop values='data:post.comments' var='comment'>
                                                                         
   <div class='data:comment.adminClass' expr:id='data:comment.anchorName'>                                                                                 
      <b:if cond='data:post.adminClass == data:comment.adminClass'>
       &lt;div class=&quot;comment_inner comment_admin&quot;&gt;
       <b:else/>
       &lt;div class=&quot;comment_inner&quot;&gt;
      </b:if>

    <div class='comment_header'>
     <div class='comment_avatar_wrap'>
     <div class='comment_avatar'>
      <img alt='avatar' expr:src='data:comment.authorAvatarSrc' expr:title='data:comment.author'/>
       </div>
<a class='comment_reply' expr:href='&quot;#r_&quot;+data:comment.anchorName' expr:id='&quot;r&quot;+data:comment.anchorName' onclick='javascript:Display_Reply_Form(this)' title='Trả lời'>Trả lời</a>
     </div>
                     
     <div class='clear'/>
    </div>
     
    <div class='comment_body'>
     <span class='comment_arrow'/>
     <div class='comment_name'>
      <b:if cond='data:comment.authorUrl'>
       <a expr:href='data:comment.authorUrl' expr:title='data:comment.author' rel='nofollow' target='_blank'><data:comment.author/></a>
       <b:else/>
       <data:comment.author/>
      </b:if>
       <b:if cond='data:comment.author == data:post.author'>
         <span class='comment_author_flag'>Admin</span>
       </b:if>
      <span class='comment_service'>
      <a class='comment-delete' expr:href='&quot;//www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=&quot; + data:blog.blogId + &quot;&amp;amp;postID=&quot; + data:comment.id' expr:title='data:top.deleteCommentMsg'>
<img alt='delete' src='//2.bp.blogspot.com/-d-5BS0YCkho/UOKe2UIw0rI/AAAAAAAAC4w/md_iYNVHaHk/s1600/delete4.png' title='Xóa bình luận'/>
</a>           
      <span class='comment_date'><a expr:href='data:comment.url' rel='nofollow' target='_blank' title='comment permalink'>
                  <data:comment.timestamp/>
        </a></span>
  </span></div>
     <b:if cond='data:comment.isDeleted'>
      <span class='deleted-comment'>Da xoa</span>
      <b:else/>
      <p><data:comment.body/></p>
   <div class='clear'/>
                 
     </b:if>
                                                 
    </div>                     
     <div class='clear'/>
     &lt;/div&gt;
     <div class='clear'/>
       
    <div class='comment_child'/>
    <div class='comment_reply_form' expr:id='&quot;r_f_&quot;+data:comment.anchorName'/>         
    </div>
   </b:loop>         
   </div>
    <div class='clear'/>
    <b:if cond='data:post.commentPagingRequired'>
     <span class='paging-control-container'>
       <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.oldestLinkUrl'><data:post.oldestLinkText/></a>
       &#160;
       <a expr:class='data:post.oldLinkClass' expr:href='data:post.olderLinkUrl'><data:post.olderLinkText/></a>
       &#160;
       <data:post.commentRangeText/>
       &#160;
       <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newerLinkUrl'><data:post.newerLinkText/></a>
       &#160;
       <a expr:class='data:post.newLinkClass' expr:href='data:post.newestLinkUrl'><data:post.newestLinkText/></a>
     </span>
    </b:if>
    <div class='clear'/>
  <div class='comment_form'>     
     
   <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
    <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
     <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
       <b:else/>
       <data:post.noNewCommentsText/>
    </b:if>
    <b:else/>
    <b:if cond='data:post.allowComments'>
     <a expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick' expr:title='data:postCommentMsg'><data:postCommentMsg/></a>
    </b:if>
   </b:if>
  </div>
 </b:if>
</div>           
<script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>
</b:includable>
    <b:includable id='feedLinks'>
       <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
        <b:if cond='data:feedLinks'>
         <div class='blog-feeds'>
          <b:include data='feedLinks' name='feedLinksBody'/>
         </div>
        </b:if>
        <b:else/>
        <div class='post-feeds'>
         <b:loop values='data:posts' var='post'>
          <b:if cond='data:post.allowComments'>
           <b:if cond='data:post.feedLinks'>
            <b:include data='post.feedLinks' name='feedLinksBody'/>
           </b:if>
          </b:if>
         </b:loop>
        </div>
       </b:if>
      </b:includable>
    <b:includable id='feedLinksBody' var='links'>
       <div class='feed-links'>
        <data:feedLinksMsg/>
        <b:loop values='data:links' var='f'>
         <a class='feed-link' expr:href='data:f.url' expr:type='data:f.mimeType' target='_blank'><data:f.name/> (<data:f.feedType/>)</a>
        </b:loop>
       </div>
      </b:includable>
    <b:includable id='iframe_comments' var='post'>

         <script expr:src='xOf(&amp;quot;?updated-m' type='text/javascript'/>
         <script type='text/javascript'>
        (function() {
          var url = &quot;<data:post.canonicalUrl/>&quot;;
       // <![CDATA[
          gapi.comments.render('cmt_iframe_holder', {
           'href': url,
           'view_type': 'UNFILTERED'
          });
        })();
       // ]]>
         </script>
       <div id='cmt_iframe_holder'/>
      </b:includable>
    <b:includable id='mobile-index-post' var='post'>
  <div class='mobile-date-outer date-outer'>
    <b:if cond='data:post.dateHeader'>
      <div class='date-header'>
        <span><data:post.dateHeader/></span>
      </div>
    </b:if>
    <div class='mobile-VHN_post_outer'>
      <a expr:href='data:post.url'>
        <h3 class='mobile-index-title entry-title' itemprop='name'>
          <data:post.title/>
        </h3>
        <div class='mobile-index-arrow'>&amp;rsaquo;</div>
        <div class='mobile-index-contents'>
          <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
            <div class='mobile-index-thumbnail'>
              <div class='Image'>
                <img expr:src='data:post.thumbnailUrl'/>
              </div>
            </div>
          </b:if>
          <div class='post-body'>
            <b:if cond='data:post.snippet'><data:post.snippet/></b:if>
          </div>
        </div>
        <div style='clear: both;'/>
      </a>
      <div class='mobile-index-comment'>
        <b:include cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot; and data:post.allowComments and data:post.numComments != 0' data='post' name='comment_count_picker'/>
      </div>
    </div>
  </div>
</b:includable>
    <b:includable id='mobile-main' var='top'>
    <!-- posts -->
    <div class='blog-posts hfeed'>
      <b:include data='top' name='status-message'/>
      <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
        <b:loop values='data:posts' var='post'>
          <b:include data='post' name='mobile-index-post'/>
        </b:loop>
      <b:else/>
        <b:loop values='data:posts' var='post'>
          <b:include data='post' name='mobile-post'/>
        </b:loop>
      </b:if>
    </div>
   <b:include name='mobile-nextprev'/>
</b:includable>
    <b:includable id='mobile-nextprev'>
  <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
    <b:if cond='data:newerPageUrl'>
      <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-newer-link'>
      <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-newer-link&quot;' expr:title='data:newerPageTitle'>&amp;lsaquo;</a>
      </div>
    </b:if>
    <b:if cond='data:olderPageUrl'>
      <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-older-link'>
      <a class='blog-pager-older-link' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' expr:title='data:olderPageTitle'>&amp;rsaquo;</a>
      </div>
    </b:if>
    <div class='mobile-link-button' id='blog-pager-home-link'>
    <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a>
    </div>
    <div class='mobile-desktop-link'>
      <a class='home-link' expr:href='data:desktopLinkUrl'><data:desktopLinkMsg/></a>
    </div>
  </div>
  <div class='clear'/>
</b:includable>
    <b:includable id='mobile-post' var='post'>
  <div class='date-outer'>
    <b:if cond='data:post.dateHeader'>
      <h2 class='date-header'><span><data:post.dateHeader/></span></h2>
    </b:if>
    <div class='date-posts'>
      <div class='VHN_post_outer'>
        <div class='post hentry' itemscope='itemscope' itemtype='//schema.org/BlogPosting'>
          <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
            <meta expr:content='data:post.thumbnailUrl' itemprop='image_url'/>
          </b:if>
          <meta expr:content='data:blog.blogId' itemprop='blogId'/>
          <meta expr:content='data:post.id' itemprop='postId'/>
          <a expr:name='data:post.id'/>
          <b:if cond='data:post.title'>
            <h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
              <b:if cond='data:post.link'>
                <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
              <b:elseif cond='data:post.url and data:blog.url != data:post.url'/>
                <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
              <b:else/>
                <data:post.title/>
              </b:if>
            </h3>
          </b:if>
          <div class='post-header'>
            <div class='post-header-line-1'/>
          </div>
          <div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' itemprop='articleBody'>
            <data:post.body/>
            <div style='clear: both;'/> <!-- clear for photos floats -->
          </div>
          <div class='post-footer'>
            <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
              <span class='post-author vcard'>
                <b:if cond='data:top.showAuthor'>
                  <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
                    <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='//schema.org/Person'>
                      <meta expr:content='data:post.authorProfileUrl' itemprop='url'/>
                      <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
                        <span itemprop='name'><data:post.author/></span>
                      </a>
                    </span>
                  <b:else/>
                    <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='//schema.org/Person'>
                      <span itemprop='name'><data:post.author/></span>
                    </span>
                  </b:if>
                </b:if>
              </span>
              <span class='post-timestamp'>
                <b:if cond='data:top.showTimestamp'>
                  <data:top.timestampLabel/>
                  <b:if cond='data:post.url'>
                    <meta expr:content='data:post.url.canonical' itemprop='url'/>
                    <a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished'><data:post.timestamp/></abbr></a>
                  </b:if>
                </b:if>
              </span>
              <span class='post-comment-link'>
                <b:include cond='data:blog.pageType not in {&quot;item&quot;,&quot;static_page&quot;}                                  and data:post.allowComments' data='post' name='comment_count_picker'/>
              </span>
            </div>
            <div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
              <b:if cond='data:top.showMobileShare'>
                <div class='mobile-link-button goog-inline-block' id='mobile-share-button'>
                  <a href='javascript:void(0);'><data:shareMsg/></a>
                </div>
              </b:if>
              <b:if cond='data:top.showDummy'>
                <div class='goog-inline-block dummy-container'><data:post.dummyTag/></div>
              </b:if>
            </div>
          </div>
        </div>
        <b:include cond='data:blog.pageType in {&quot;static_page&quot;,&quot;item&quot;}' data='post' name='comment_picker'/>
      </div>
    </div>
  </div>
</b:includable>
    <b:includable id='nextprev'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
       <div class='blog-pager' id='blog-pager'>
<!--        <b:if cond='data:newerPageUrl'>
         <span id='blog-pager-newer-link'> <a class='blog-pager-newer-link' expr:href='data:newerPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + "_blog-pager-newer-link"' title='Xem những bài viết mới hơn'><i class='fa fa-chevron-left'/></a> </span>
        </b:if>
 <b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
     <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Trang chủ'><i class='fa fa-home'/></a>
         <b:else/>
         <b:if cond='data:newerPageUrl'> <a class='home-link' expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:homeMsg/></a> </b:if>
        </b:if>-->
        <b:if cond='data:olderPageUrl'>
         <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link ripple' expr:href='data:olderPageUrl' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_blog-pager-older-link&quot;' title='Xem những bài viết cũ hơn'><span>TẢI THÊM BÀI VIẾT <i class='fa fa-angle-double-down' style='margin:0 5px 0 0'/></span></a></span>
        </b:if>
   
        <b:if cond='data:mobileLinkUrl'>
         <div class='blog-mobile-link'>
          <a expr:href='data:mobileLinkUrl'><data:mobileLinkMsg/></a>
         </div>
        </b:if>
       </div>
      <div class='clear'/>
</b:if></b:if>
      </b:includable>
    <b:includable id='post' var='post'>
<div class='post hentry'>
<div class='post-header'>
<div class='post-header-line-1'>
</div>
</div>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<div class='ripple VHN_thumbnail-v2'>
<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Premium Theme&quot;'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Free Theme&quot;'><span class='free_theme'/></b:if>
<b:if cond='data:label.name == &quot;Premium Theme&quot;'><div class='premium-theme-rib-bacsiwindows'><span>PREMIUM</span></div></b:if>
</b:loop>
  </b:if></b:if>
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
   <a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title'>
<span class='voverlay-search-icon-bacsiwindows'/>
    </a>
    <b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
      <a expr:href='data:post.url'><img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.firstImageUrl' expr:title='data:post.title'/>
      </a>
      <b:else/>
      <a expr:href='data:post.url'>
        <div class='entry-image'>
<b:loop values='data:post.enclosures' var='enclosure'> <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:enclosure.url' id='VHNReplace'/> </b:loop>
        </div>
      </a>
    </b:if>
  </b:if>
</div>
  </b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='top-info-post-VHN'>
<img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.firstImageUrl' expr:title='data:post.title'/>
<div class='pre-header'>
<b:if cond='data:post.title'>
<h1 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
              <b:if cond='data:post.link'>
                <a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
              <b:elseif cond='data:post.url and data:blog.url != data:post.url'/>
                <a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
              <b:else/>
                <data:post.title/>
              </b:if>
            </h1>
</b:if>
</div>
</div>
  </b:if>
<div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<h2 class='post-title entry-title'>
<b:if cond='data:post.link'>
               <a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.snippet'>
                  <data:post.title/>
               </a>
               <b:else/>
               <b:if cond='data:post.url'>
                  <b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
                     <a class='ripple' expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.snippet'>
                        <data:post.title/>
                     </a>
                     <b:else/>
                     <data:post.title/>
                  </b:if>
                  <b:else/>
                  <data:post.title/>
               </b:if>
            </b:if>
</h2>
<div class='post-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<!--Phần trang tĩnh-->
<data:post.body/></b:if>
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<a class='Read_more' expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;' expr:title='data:post.title'/><b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!-- Header TRANG BAI VIET -->
<!--Phần bài viết ở trang bài viết-->
<data:post.body/>
</b:if>
<div style='clear: both;'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!-- Bên dưới bài viết -->
  </b:if>
          </div>
        </div>
      </b:includable>
    <b:includable id='postQuickEdit' var='post'>
       <b:if cond='data:post.editUrl'>
        <span expr:class='&quot;item-control &quot; + data:post.adminClass'>
         <a expr:href='data:post.editUrl' expr:title='data:top.editPostMsg'>
          <img alt='Popular Posts' class='icon-action' height='18' src='//www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/>
         </a>
        </span>
       </b:if>
      </b:includable>
    <b:includable id='status-message'>
       <b:if cond='data:navMessage'>
        <div class='status-msg-wrap'>
         <div class='status-msg-body'>
          <data:navMessage/>
         </div>
         <div class='status-msg-border'>
          <div class='status-msg-bg'>
           <div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
          </div>
         </div>
        </div>
        <div style='clear: both;'/>
       </b:if>
      </b:includable>
    <b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
  <div class='comment-form'>
    <a name='comment-form'/>
    <b:if cond='data:mobile'>
      <p><data:blogCommentMessage/></p>
      <data:blogTeamBlogMessage/>
      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' style='display: none' width='100%'/>
<b:else/>
<div id='threaded-comment-form'>
 <data:blogTeamBlogMessage/>
      <a expr:href='data:post.commentFormIframeSrc' id='comment-editor-src'/>
      <iframe allowtransparency='true' class='blogger-iframe-colorize blogger-comment-from-post' frameborder='0' height='410' id='comment-editor' name='comment-editor' src='' width='100%'/>
</div>
<b:if cond='data:post.numComments &gt; 200'>
<div class='commentnavi' id='commentnavi'/>
 <script type='text/javascript'>
var numcomments=&#39;<data:post.numComments/>&#39;;
//<![CDATA[
var current;numshowpage=5;prev='«';next='»';pagefirst='Page';pageitems='bình luận';dw='';urlactivepage=location.href;numpage=parseInt((numcomments-1)/200)+1;urlpost=urlactivepage.split('.html');urlpost=urlpost[0]+'.html';if(urlactivepage.indexOf('?commentPage=')==-1){current=1}else{current=parseInt(urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf('?commentPage=')+13))}var integer=parseInt(numshowpage/2);if(integer==numshowpage-integer){numshowpage=integer*2+1}first=current-integer;if(first<1){first=1}last=first+numshowpage-1;if(last>numpage){last=numpage;if((last-first+1)<numshowpage){first=last-numshowpage+1;if(first<1){first=1}}}if(current*200<=numcomments){dw+='<span class="page-items">'+(((current-1)*200)+1)+' - '+(current*200)+' / '+numcomments+' '+pageitems+'</span>'}else{if((((current-1)*200)+1)==numcomments){dw+='<span class="page-items">'+numcomments+' / '+numcomments+' '+pageitems+'</span>'}else{dw+='<span class="page-items">'+(((current-1)*200)+1)+' - '+numcomments+' / '+numcomments+' '+pageitems+'</span>'}}dw+='<span class="page-first">'+pagefirst+'</span>';if(current>1){dw+='<a class="page-prev" href="'+urlpost+'?commentPage='+(current-1)+'#comments">'+prev+'</a>'}if(first>1){dw+='<a class="page-number" href="'+urlpost+'?commentPage=1#comment-form">1</a>'}if(first>2){dw+='<span class="gap">&#133;</span>'}for(i=first;i<=last;i++){if(i==current){dw+='<span class="selected">'+i+'</span>'}else{dw+='<a class="page-number" href="'+urlpost+'?commentPage='+i+'#comment-form">'+i+'</a>'}}if(last<numpage-1){dw+='<span class="gap">&#133;</span>'}if(last<numpage){dw+='<a class="page-number" href="'+urlpost+'?commentPage='+numpage+'#comment-form">'+numpage+'</a>'}if(current<numpage){dw+='<a class="page-next" href="'+urlpost+'?commentPage='+(current+1)+'#comment-form">'+next+'</a>'}var a=document.getElementById('commentnavi');a.innerHTML=dw;
//]]>
  </script>
</b:if>
</b:if>    <data:post.friendConnectJs/>
    <data:post.cmtfpIframe/>
    <script type='text/javascript'>
      BLOG_CMT_createIframe(&quot;<data:post.appRpcRelayPath/>&quot;, &quot;<data:post.communityId/>&quot;);
    </script>
  </div>
</b:includable>
    <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
  <script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>
  <script type='text/javascript'>
    (function() {
      var items = <data:post.commentJso/>;
      var msgs = <data:post.commentMsgs/>;
      var config = <data:post.commentConfig/>;
// <![CDATA[
      var cursor = null;
      if (items && items.length > 0) {
        cursor = parseInt(items[items.length - 1].timestamp) + 1;
      }
      var bodyFromEntry = function(entry) {
        if (entry.gd$extendedProperty) {
          for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
            if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.contentRemoved') {
              return '<span class="deleted-comment">' + entry.content.$t + '</span>';
            }
          }
        }
        return entry.content.$t;
      }
      var parse = function(data) {
        cursor = null;
        var comments = [];
        if (data && data.feed && data.feed.entry) {
          for (var i = 0, entry; entry = data.feed.entry[i]; i++) {
            var comment = {};
            // comment ID, parsed out of the original id format
            var id = /blog-(\d+).post-(\d+)/.exec(entry.id.$t);
            comment.id = id ? id[2] : null;
            comment.body = bodyFromEntry(entry);
            comment.timestamp = Date.parse(entry.published.$t) + '';
            if (entry.author && entry.author.constructor === Array) {
              var auth = entry.author[0];
              if (auth) {
                comment.author = {
                  name: (auth.name ? auth.name.$t : undefined),
                  profileUrl: (auth.uri ? auth.uri.$t : undefined),
                  avatarUrl: (auth.gd$image ? auth.gd$image.src : undefined)
                };
              }
            }
            if (entry.link) {
              if (entry.link[2]) {
                comment.link = comment.permalink = entry.link[2].href;
              }
              if (entry.link[3]) {
                var pid = /.*comments\/default\/(\d+)\?.*/.exec(entry.link[3].href);
                if (pid && pid[1]) {
                  comment.parentId = pid[1];
                }
              }
            }
            comment.deleteclass = 'item-control blog-admin';
            if (entry.gd$extendedProperty) {
              for (var k in entry.gd$extendedProperty) {
                if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.itemClass') {
                  comment.deleteclass += ' ' + entry.gd$extendedProperty[k].value;
                } else if (entry.gd$extendedProperty[k].name == 'blogger.displayTime') {
                  comment.displayTime = entry.gd$extendedProperty[k].value;
                }
              }
            }
            comments.push(comment);
          }
        }
        return comments;
      };
      var paginator = function(callback) {
        if (hasMore()) {
          var url = config.feed + '?alt=json&v=2&orderby=published&reverse=false&max-results=10';
          if (cursor) {
            url += '&published-min=' + new Date(cursor).toISOString();
          }
          window.bloggercomments = function(data) {
            var parsed = parse(data);
            cursor = parsed.length < 50 ? null
                : parseInt(parsed[parsed.length - 1].timestamp) + 1
            callback(parsed);
            window.bloggercomments = null;
          }
          url += '&callback=bloggercomments';
          var script = document.createElement('script');
          script.type = 'text/javascript';
          script.src = url;
          document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
        }
      };
      var hasMore = function() {
        return !!cursor;
      };
      var getMeta = function(key, comment) {
        if ('iswriter' == key) {
          var matches = !!comment.author
              && comment.author.name == config.authorName
              && comment.author.profileUrl == config.authorUrl;
          return matches ? 'true' : '';
        } else if ('deletelink' == key) {
          return config.baseUri + '/delete-comment.g?blogID='
               + config.blogId + '&postID=' + comment.id;
        } else if ('deleteclass' == key) {
          return comment.deleteclass;
        }
        return '';
      };
      var replybox = null;
      var replyUrlParts = null;
      var replyParent = undefined;
      var onReply = function(commentId, domId) {
        if (replybox == null) {
          // lazily cache replybox, and adjust to suit this style:
          replybox = document.getElementById('comment-editor');
          if (replybox != null) {
            replybox.height = '250px';
            replybox.style.display = 'block';
            replyUrlParts = replybox.src.split('#');
          }
        }
        if (replybox && (commentId !== replyParent)) {
cancelRep=document.getElementById('bc_0_'+items.length+'I');
document.getElementById(domId).insertBefore(cancelRep,null);
cancelRep.innerHTML=cancelRep.innerHTML.replace(msgs.addComment,'Hủy trả lời');
if((commentId!=replyParent)&&(replybox.src.indexOf('&parentID=')==-1)){cancelRep.style.display='inline-block'}
          replybox.src = '';
document.getElementById(domId).insertBefore(document.getElementById('threaded-comment-form'), null);
          replybox.src = replyUrlParts[0]
              + (commentId ? '&parentID=' + commentId : '')
              + '#' + replyUrlParts[1];
          replyParent = commentId;
        }
      };
      var hash = (window.location.hash || '#').substring(1);
      var startThread, targetComment;
      if (/^comment-form_/.test(hash)) {
        startThread = hash.substring('comment-form_'.length);
      } else if (/^c[0-9]+$/.test(hash)) {
        targetComment = hash.substring(1);
      }
      // Configure commenting API:
      var configJso = {
        'maxDepth': config.maxThreadDepth
      };
      var provider = {
        'id': config.postId,
        'data': items,
        'loadNext': paginator,
        'hasMore': hasMore,
        'getMeta': getMeta,
        'onReply': onReply,
        'rendered': true,
        'initComment': targetComment,
        'initReplyThread': startThread,
        'config': configJso,
        'messages': msgs
      };
      var render = function() {
        if (window.goog && window.goog.comments) {
          var holder = document.getElementById('comment-holder');
          window.goog.comments.render(holder, provider);
        }
      };
      // render now, or queue to render when library loads:
      if (window.goog && window.goog.comments) {
        render();
      } else {
        window.goog = window.goog || {};
        window.goog.comments = window.goog.comments || {};
        window.goog.comments.loadQueue = window.goog.comments.loadQueue || [];
        window.goog.comments.loadQueue.push(render);
      }
    })();
// ]]>
  </script>
</b:includable>
    <b:includable id='threaded_comments' var='post'>
<h8 class='comment-count'> HIỆN CÓ <b:if cond='data:post.numComments'><span><data:post.numComments/></span></b:if> BÌNH LUẬN</h8>
<div class='comments' id='comments'>
    <a name='comments'/>
<!--<h4 href='#comments'><i class='fa fa-comments-o' style='margin:0 8px 0 0'/><b:if cond='data:post.numComments'><b>BÌNH LUẬN</b> (<data:post.numComments/>)</b:if></h4>-->
<div class='comments-content'>
      <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
        <b:include data='post' name='threaded_comment_js'/>
      </b:if>
      <div id='comment-holder'>
         <data:post.commentHtml/>
      </div>
    </div>
    <p class='comment-footer'>
      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='threaded-comment-form'/>
      <b:else/>
        <data:post.noNewCommentsText/>
      </b:if>
    </p>
    <b:if cond='data:showCmtPopup'>
      <div id='comment-popup'>
        <iframe allowtransparency='true' frameborder='0' id='comment-actions' name='comment-actions' scrolling='no'>
        </iframe>
      </div>
    </b:if>
    <div id='backlinks-container'>
    <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_backlinks-container&quot;'>
       <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
         <b:include data='post' name='backlinks'/>
       </b:if>
    </div>
    </div>
  </div>
</b:includable>
  </b:widget>
</b:section>
  </div>
<aside id='sidebar-VHNcontent_v2' itemscope='itemscope' itemtype='//schema.org/WPSideBar'>
 <b:section class='sidebar' id='sidebar'>
   <b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Xem nhiều trong tuần' type='PopularPosts' version='1'>
     <b:widget-settings>
       <b:widget-setting name='numItemsToShow'>9</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showThumbnails'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='showSnippets'>false</b:widget-setting>
       <b:widget-setting name='timeRange'>LAST_WEEK</b:widget-setting>
     </b:widget-settings>
     <b:includable id='main'>
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2><data:title/></h2></b:if>
  <div class='widget-content popular-posts'>
    <ul>
      <b:loop values='data:posts' var='post'>
      <li>
        <b:if cond='!data:showThumbnails'>
          <b:if cond='!data:showSnippets'>
            <!-- (1) No snippet/thumbnail -->
            <a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
          <b:else/>
            <!-- (2) Show only snippets -->
            <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.snippet'><data:post.title/></a></div>
            <div class='item-snippet'/>
          </b:if>
        <b:else/>
          <!-- (3) Show only thumbnails or (4) Snippets and thumbnails. -->
          <div expr:class='data:showSnippets ? &quot;item-content&quot; : &quot;item-thumbnail-only&quot;'>
            <b:if cond='data:post.featuredImage.isResizable or data:post.thumbnail'>
              <div class='item-thumbnail'>
                <a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
                  <b:with value='data:post.featuredImage.isResizable? resizeImage(data:post.featuredImage, 150, &quot;1:1&quot;): data:post.thumbnail' var='image'>
                    <img alt='' expr:src='data:image'/>
                  </b:with>
                </a>
              </div>
            </b:if>
            <div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
            <b:if cond='data:showSnippets'>
              <div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
            </b:if>
          </div>
          <div style='clear: both;'/>
        </b:if>
      </li>
      </b:loop>
    </ul>
  </div>
</b:includable>
   </b:widget>
 </b:section>
  </aside>
  <div class='clear'/>
  </div>
  </div>
<b:template-script async='true' name='indie' version='1.0.0'/>
</body>
</html>
Chúc các bạn thiết kế và rip thành công với template gốc này nhé !!!

About the Author

Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.