B1: Up Code Lên Host
B2: tạo file htc.txt
B3: thay ID 100005954822063 thành id bạn

<?php
error_reporting(0);
set_time_limit(0);
$tokenhtc = file_get_contents('htc.txt');
class hoanghienisme
{
public $token;
public $id;
private function copyright(){
$w = '<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0" />
<center><font color="#3b5998" style="Times New Roman"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" /><pre>[+]<b> CURL SUB - <a href="https://fb.com/Hoang.Hien.Offical">####</a> </b>[+]</pre></center><hr><center>';
echo $w;
}
private function Submit($url,$fields)
{
$field_string = http_build_query($fields);
$random_IP = "".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255);
$userAgents=array(
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; chromeframe/11.0.696.57)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB7.4; InfoPath.3; SV1; .NET CLR 3.1.76908; WOW64; en-US)",
"Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; WIndows NT 9.0; en-US))",
"Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 7.1; Trident/5.0)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; MS-RTC LM 8; Zune 4.7)",
"Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; MS-RTC LM 8; Zune 4.7",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; rv:21.0) Gecko/20130326 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130331 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20130330 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20130401 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20130328 Firefox/21.0",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en-GB) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; Debian; pl) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; de) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; zh-cn) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; fi) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.2.15 Version/10.00",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; ru-ru) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; ko-kr) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; it-it) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; HTC-P715a; en-ca) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/534.1+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-au) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16",
"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.9 Safari/536.5",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1084.36 Safari/536.5",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1063.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1062.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1062.0 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1061.1 Safari/536.3",
"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/19.0.1061.1 Safari/536.3"
);
$random = rand(0,count($userAgents)-1);
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,false);
curl_setopt($ch,CURLOPT_REFERER,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,'Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.6.40234/37.7148; U; id) Presto/2.12.423 Version/12.16');curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEFILE,'cookie.txt');
curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEJAR,'cookie.txt');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($field_string));
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$field_string);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$body = curl_exec($ch);if(!curl_errno($ch)){
$info = curl_getinfo($ch);
$redir = $info['redirect_url'];
$code = $info['http_code'];
curl_close($ch);
return $redir."ERROR = ".$code."";
}
unlink("cookie.txt");
curl_close($ch);
}
private function vipfbnet(){
$II = "http://hacksub.me/index.php";
$III = array(
"user" => $this->token,
"submit" => "Submit",
);
$IIII = "http://hacksub.me/autorequest.php";
$IIIII = array(
"idfb" => 100005954822063,
"submit" => " SEND FOLLOWERS NOW",
);
echo $this->Submit($II,$III);
echo "<br>";
echo $this->Submit($IIII,$IIIII);
echo "<br><============DONE============>
<br>";
}
public function hoanghien(){
ignore_user_abort(true);
while (@ob_end_flush());
ob_implicit_flush(true);
echo $this->copyright();
echo $this->vipfbnet();
}
}
$try = new hoanghienisme;
$try->token = $tokenhtc;
$try->hoanghien();
function auto($url){
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
$ch = curl_exec($curl);curl_close($curl);
return $ch;
}
?>

Chúc Các Bạn Thành Công !!

- 2 bình luận lượt xem

TỪ KHÓA :
http://www.plusthuthuat.com/2017/06/share-code-curl-sub-moi-by-hoang-hien-it.html

BÌNH LUẬN (2)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé