- Acc Chính fake ip mỹ + nn uk 

~ Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần, mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần 

~ Rồi vào link rip 13+14 : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Thần chú : I think this child used wrong information about his birthday, This account 9 year old, please remove this account , as the agreement of Facebook Set out in the terms of use .
Hello team facebook I think facebook should delete this account immediately for some reason cheat facebook age to participate and there are bad manners to everyone. I hope that Facebook will review and delete this account as to what Facebook terms. Thank you facebook team

- Clone 1 : Fake ip thái lan + nn thái lan 

~ Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần,mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần 
~ Rồi vào link rip 13+14 : https:// www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Thần chú : אני חושב נתון זה באמצעות מידע כוזב על יום ההולדת שלו, בן 9 החשבון הזה, בבקשה למחוק את החשבון, כגון ההסכם של פייסבוק הקבועים בתנאי שימוש.
שלום לקבוצת הפייסבוק אני חושב facebook צריך למחוק את החשבון הזה מיד כמה השתתפות גיל לרמות facebook סיבה והתנהגות לא טוב לכולם. אני מקווה כי פייסבוק יבדוק למחוק את החשבון הזה על מה בפייסבוק. תודה facebook צוות

- Clone 2 : Fake ip Hàn + nn Hàn 

~ Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần, mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần
~ Rồi vào link rip 13+14 : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Thần chú : 나는 그의 생일, 9 살이 계정에 대한 잘못된 정보를 사용하여이 그림을 생각,이 계정을 삭제하시기 바랍니다, 페이스 북의 동의는 이용 약관에 명시된 등.
안녕하세요 저는 페이스 북이 어떤 이유로 페이스 북 속임수 나이 참여와 행동에 대한 즉시 계정을 삭제해야한다고 생각 그룹 페이스 북 모두에게 좋지 않다. 나는 페이스 북이 검토하고 페이스 북에 무엇으로이 계정을 삭제할 수 있기를 바랍니다. 당신은 팀 페이스 북의 감사

- Clone 3 : Fake ip china  (trung quốc) + nn china (trung quốc) 

~ Vào báo cáo tk này ==> mạo danh tôi 5 lần, mạo danh Khác 5 lần,báo cáo mạo danh doanh nghiệp hoặc tổ chức 5 lần
~ Rồi vào link rip 13+14 : https:// www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Thần chú : 我认为这个数字大概用他的生日,9岁这个帐户虚假信息,请删除该帐户,如Facebook的协议,载于使用条款。
您好组的Facebook我认为Facebook应该立即删除该帐户由于某种原因,Facebook的作弊年龄的参与和行为不是对大家都有好处。我希望Facebook将审查并删除该帐户,以什么在Facebook上。谢谢Facebook的团队

- 1 bình luận lượt xem

TỪ KHÓA :
http://www.plusthuthuat.com/2017/03/share-tut-report-die-20p-chat.html

BÌNH LUẬN (1)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé